ក្រុមហ៊ុន អេប្រាធីហ្វូដ (ខេមបូឌា)

អាសដ្ឋាន៖ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ

អ៊ីម៉ែល ៖ info@apratifoods.asia

លេខទូរស័ព្ទ ៖ +855 (0) 23 901 300

តំណាងផ្នែកលក់

ស្ករគ្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុន អេប្រាធី ហ្វូដ មាន​ភ្នាក់ងារចែកចាយ​ ស្ទើរគ្រប់ 24 ខេត្តក្រុង

អីម៉ែល phoeun.sokphan@apratifoods.asia

លេខទូរស័ព្ទ (+855) 87 300 040

Feedback

Name


Phone


Email


Please kindly share your feedback for our service and quality