ក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករគ្រាប់ អេប្រាធីហ្វូ៊ដ (ខេមបូឌា) (Aprati Foods (Cambodia) Ltd) ទទួលបានស្តង់ដាសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារអន្តរជាតិពិភពលោក BRC ចំណាត់ថ្នាក់ AA

Post On 27, Aug, 2019

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន អេប្រាធីហ្វូ៊ដ (ខេមបូឌា) (Aprati Foods (Cambodia) Ltd) ជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករគ្រាប់ដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានក្រុមហ៊ុនដើម មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បានទទួលស្តង់ដាសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារអន្តរជាតិ BRC ចំណាត់ថ្នាក់ AA នៅពេលថ្មីៗនេះ។ ក្រុមហ៊ុនបានទទួលស្តង់ដាជាច្រើនទៀតដូចជា ស្តង់ដាអនាម័យ ចំណីអាហារ GMP, ស្តង់ដាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ HACCP, និងស្តង់ដាគណនេយ្យភាពសង្គម SA8000 Read More